Logopéd

PhDr. Veronika Šteňová, PhD. po ukončení magisterského štúdia pokračovala doktorandským štúdiom na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2009 úspešne obhájila rigoróznu  a   v  roku     2010    aj dizertačnú prácu.  V   oboch  výskumných projektoch  sa venovala lexikálnemu vyhľadávaniu a faktorom, ktoré ho ovplyvňujú v slovenskom jazyku. V roku 2007 nastúpila na miesto logopéda v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Spolu s tímom lekárov z Neurochirurgickej kliniky UNB a LF UK vyvinula a zaviedla do praxe postupy na sledovanie rečových a jazykových funkcií počas operácií mozgu pri vedomí. V klinickej praxi sa venuje najmä diagnostike a terapii pacientov s afáziou, pacientom s tumormi mozgu a kognitívnej  rehabilitácii pacientov s kognitívno-komunikačným  deficitom. Je autorkou viacerých domácich ale ja zahraničných vedeckých publikácii a monografií.
Od roku 2014 je prezidentkou Slovenskej asociácie logopédov. Vedie pregraduálne prednášky z predmetu Afázie a demencie v klinickej praxi, je členkou Rady študijného program PhD v odbore logopédia a liečebná pedagogika, od roku 2013 je členkou Redakčnej rady a od roku 2023 predseda Redakčnej rady  slovenského vedeckého časopisu Logopaedica.