Komplexná diagnostika

Komplexná logopedická diagnostika zahŕňa zhodnotenie kognitívnych funkcií krátkym skríningovým testom MOCA (Montreal Cognitive Assessment). Jazykové funkcie hodnotíme na základe vyšetrenia spontánnej produkcie, nominatívnej funkcie reči a porozumenia reči, hodnotenia lexie a grafie pomocou štandardizovaných testov. Na záver diagnostiky hodnotíme vplyv narušenej komunikačnej schopnosti klienta na kvalitu jeho života pomocou dotazníka AIQ-21 (The Aphasia Impact Questionnaire).Výstupom je diagnostická správa.  

Logopedická terapia

Logopedickú terapiu vieme nastaviť len na základe komplexnej logopedickej diagnostiky, alebo na základe prinesenej prepúšťacej správy od logopéda nie staršej ako mesiac. 
Poskytujeme individuálnu alebo skupinovú terapiu klientom s narušenou komunikačnou schopnosťou v zmysle afázie, dyzartrie alebo kognitívno-komunikačného deficitu po náhlej cievnej mozgovej príhode, cerebrokraniálnej traume, s tumormi mozgu a tiež s demenciou rôznej etiológie. Terapia je časovo prispôsobená možnostiam klienta v trvaní od 30 do 60 minút, spravidla na týždennej báze.

Prednášky a workshopy

Ako efektívne komunikovať so seniormi? Ako komunikovať so seniormi, ktorí nerozumejú hovorenej reči? Ako tvoriť komunikačné tabuľky a pomôcky na augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu seniorom, ktorí nevedia komunikovať verbálne? Ako trénovať kognitívne funkcie, ktoré sú základ pre efektívnu komunikáciu? Prednášky alebo workshopy robíme po dohode pre skupiny zamestnancov sociálnych zariadení pre seniorov alebo pre neziskové organizácie združujúce seniorov a ich rodiny. Obsah, forma aj dĺžka sú prispôsobené požiadavkám objednávateľa.